1_چسبندگی بالا ایجاد اصطکاک بیشتر بر روی دگیره های اصطکاکی

2_حفظ خواص در دماهای مختلف محیط

3_درصد خلوص بالا که موجب ماندگاری بیشتر پودر بر روی دست ورزشکار میشود.

سبد خرید